Robotikas un elektronikas jomas pedagogu profesionālo kompetenču pilnveide

Valsts izglītības satura centrs
Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.2.2./16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros
īsteno projektu “Vispārējo pedagogu tālākizglītības skolas vidē mācību programmu izstrāde un īstenošana 2017. – 2020.gadā STEM interešu izglītības jomā” (identifikācijas Nr.VISC2017/40)

Šī projekta ietvaros LETERA piedalījās kompetences programmas izstrādē un īstenošanā ar mērķi pilnveidot pedagogu profesionālo kompetenci, piedāvājot inovatīvas zināšanas robotikas un elektronikas jomā, un iespēju šīs zināšanas praktiski pielietot vispārējās izglītības vidē.

Profesionālās kompetences pilnveides programma

 • profesionālās kompetences pilnveides mācības robotikas jomā pedagogiem, kuri strādā ar skolēniem 1.- 6.klasēs
 • profesionālās kompetences pilnveides mācības robotikas jomā pedagogiem, kuri strādā ar skolēniem 7.- 9.klasēs
 • pedagogu profesionālās kompetences pilnveides mācības elektronikas jomā

1.- 6.klašu robotikas jomas pedagogu profesionālās kompetences pilnveides mācību programmas saturs

 • galvenās robota sastāvdaļas: elektronika, mehānika, programma
 • dažādi robotu pārvietošanās veidi un to izveide
 • robotu pamata sensori: skāriena, skaņas, tuvuma u.c.
 • elementāri elektronikas pamati: vienkāršas shēmas, bateriju, gaismas elementu, motoru, sensoru, kontroles elementu savienošana
 • vienkāršu robotu izveide, neizmantojot programmēšanu
 • robotu programmēšana, izmantojot vizuālu programmēšanas valodu

7.- 9.klašu robotikas jomas pedagogu profesionālās kompetences pilnveides mācību programmas saturs

 • galvenās robota sastāvdaļas: elektronika, mehānika, programma
 • galvenie robotos izmantoto sensoru veidi (ultraskaņas sensori, infrasarkano staru sensori, enkoderi, akselometri u.c.)
 • galvenie robotos izmantotie aktuātoru veidi (līdzstrāvas elektromotori, servo motori u.c.)
 • mikrokontrolieri un to izmantošana
 • elektronikas pamati, elektrisko shēmu lasīšana, komponentu apzīmējumi
 • izveidojamā robota prasības un veicamais uzdevums (piemēram, līnijsekotājs)
 • izveidojamā robota shēmas analīze
 • lodēšanas pamati
 • izveidojamā robota elektronikas izgatavošana, testēšana, labošana
 • robota mehānikas izveide
 • mikrokontrolieru programmēšanas pamati
 • robota vadības programmas izveide
 • elektronikas un mehānikas komponenšu iegāde, datu lapu lietošana
 • iespējas un veidi izveidoto robotu prezentēšanai / demonstrēšanai / aizstāšanai
 • izglītojamo sadarbība un darbošanās komandā, pieredzes apmaiņa, mini sacensības, darbu mini izstādes, dalība robotikas pasākumos

Elektronikas jomas pedagogu profesionālās kompetences pilnveides mācību programmas saturs

 • galvenās pasīvās komponentes, to apzīmējumi shēmā, veidi, svarīgākie parametri (rezistors, kondensators u.c.)
 • galvenās aktīvās komponentes, to apzīmējumi shēmā, veidi, svarīgākie parametri (diode, tranzistors u.c.)
 • mikroshēmu veidi, pieslēgšanas un lietošanas pamati
 • elektrisko shēmu lasīšana, biežāk lietoto komponentu apzīmējumi
 • lodēšanas pamati
 • vienkāršu elektrisko ķēžu veidošana pēc elektriskajām shēmām, izmantojot lodāmuru
 • elektrisko ķēžu atkļūdošana, lodētu elektrisko ķēžu labošana
 • multimetra lietošana, sprieguma, strāvas, pretestības mērījumi
 • elektronikas komponenšu iegāde, datu lapu lietošana
 • interneta izmantošana jaunu produktu meklēšanā
 • iespējas un veidi iegūto produktu vai izstrādāto projektu prezentēšanai / demonstrēšanai / aizstāvēšanai
 • izglītojamo sadarbība un darbošanās komandā, pieredzes apmaiņa, mini sacensības, darbu mini izstādes

Projekta ietvaros notika pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursu īstenošana robotikas jomā. Darbā izmantoti Makeblock robotu konstruktori.

Projekti
Dalīties:
Citi projekti
Aizvērt
/