Statūti
LATVIJAS ELEKTROTEHNIKAS UN ELEKTRONIKAS RŪPNIECĪBAS ASOCIĀCIJA
Piesakies jaunumiem epastā


BIEDRĪBA
LATVIJAS ELEKTROTEHNIKAS UN ELEKTRONIKAS RŪPNIECĪBAS ASOCIĀCIJA

S T A T Ū T I

(Jaunā redakcijā)
Apstiprināti 2005. gada 30. marta biedru sapulcē
ar izmaiņām 2011. gada 18. marta biedru sapulcē

1.nodaļa. Biedrības nosaukums.
1.1. Biedrības nosaukums ir “Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācija”, saīsināti — LETERA (turpmāk tekstā — Biedrība).

2.nodaļa. Biedrības mērķi, uzdevumi un metodes
2.1. Biedrības mērķis ir vienot uzņēmumus, pētniecības un izglītības iestādes, kas ir reģistrēti un darbojas Latvijā un kuru darbība saistīta ar elektronikas un elektrotehnikas, optisko iekārtu, informācijas tehnoloģijas un elektronisko sakaru, aizsardzības aprīkojuma, aviācijas un kosmosa tehnoloģiju nozari (turpmāk tekstā — Nozare), lai varētu:
2.1.1. noteikt kopīgās intereses;
2.1.2. pārstāvēt savu biedru un Nozares intereses;
2.1.3. sekmēt Nozares nostiprināšanu, attīstību un popularizēšanu.
2.2. Biedrības darbības uzdevumi ir:
2.2.1. pārstāvēt Latvijas Nozari nacionālajās un starptautiskajās institūcijās;
2.2.2. panākt pēc iespējas ciešu sadarbību ar Eiropas līmeņa Nozari pārstāvošām nevalstiskām organizācijām;
2.2.3. sekmēt, lai darbs Biedrībā un Nozarē noritētu, pamatojoties uz Eiropas un pasaules brīvas komercdarbības, godīgas konkurences un godīgas tirdzniecības principiem;
2.2.4. konsultēt Latvijas valdību un pārvaldes institūcijas un sniegt atbalstu, lai Latvijā visefektīvākajā un arī vispraktiskākajā veidā ieviestu Eiropas Savienības tiesību aktus;
2.2.5. izteikt savus priekšlikumus Nozares un citu ar to saistīto nozaru likumdošanas pilnveidošanai;
2.2.6. veicināt izglītības un zinātnes attīstību, jaunu komersantu izveidi, esošo komersantu ekonomisko un tehnisko attīstību;
2.2.7. veidot labvēlīgu vidi jauninājumiem Nozarē, kas rosinātu radīt jaunus produktus ar augstu pievienoto vērtību;
2.2.8. veicināt starptautiskos biznesa sakarus un sadarbību biedru vidū, tostarp kooperāciju tehnoloģiju un ražošanas jomā;
2.2.9. piedalīties un organizēt komersantu dalību nacionāla un starptautiska mēroga izstādēs un gadatirgos.
2.3. Biedrības darbības metodes ir:
2.3.1. sadarbība ar citām Latvijas Nozares nevalstiskajām organizācijām, gan daudzpusējas sadarbības ietvaros, gan uz divpusēju attiecību pamata;
2.3.2. sadarbība ar citu valstu un starptautiskajām Nozares nevalstiskajām organizācijām, kā arī iesaistīšanās starptautisko nevalstisko organizāciju darbībā;
2.3.3. pieprasīt un saņemt no valsts un pašvaldību institūcijām savu uzdevumu veikšanai un mērķu sasniegšanai nepieciešamo informāciju, ja normatīvajos aktos nav noteikti ierobežojumi šādas informācijas izsniegšanai;
2.3.4. piedalīšanās valsts un pašvaldību institūciju izveidoto komisiju, darba grupu un ekspertu padomju darbā un savas kompetences ietvaros sniegt atzinumus par risināmajiem jautājumiem;
2.3.5. sekciju un klasteru veidošana pārstāvēto nozaru uzņēmumu interešu realizēšanai;
2.3.6. cita darbība, ar kuru ir iespējams tiesiski sasniegt Biedrības Statūtos izvirzīto mērķu un uzdevumu īstenošanu.

3.nodaļa. Biedrības darbības termiņš.
3.1. Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.

4.nodaļa. Biedru iestāšanās Biedrībā, izstāšanās un izslēgšana.
4.1. Biedrībā var iestāties juridiskas personas, kuru darbība saistīta ar elektronikas vai elektrotehnikas, informācijas tehnoloģijas vai elektronisko sakaru, aizsardzības aprīkojuma, aviācijas vai kosmosa tehnoloģiju nozari, kā arī jebkuras citas juridiskas personas, kuras atbalsta Biedrības Statūtus, iesniedzot noteiktas formas rakstisku pieteikumu. Pieteikuma formu un tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka Biedrības valde.
4.2. Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem valde. Valdei pieteicēja lūgums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā, taču ne ilgāk kā divu mēnešu laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža. Uz valdes sēdi, kurā izskata pieteicēja lūgumu, valde var uzaicināt pašu pieteicēju un dot tam vārdu sava viedokļa paušanai. Pieteicēja neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valde par pieņemto lēmumu paziņo pieteicējam rakstveidā nedēļas laikā no lēmuma pieņemšanas brīža.
4.3. Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt biedru sapulcei. Ja arī biedru sapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par Biedrības biedru, un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada termiņa izbeigšanās.
4.4. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības rakstveidā paziņojot par to valdei.
4.5. Biedru var izslēgt no Biedrības ar valdes lēmumu, ja:
4.5.1. biedrs vairāk kā divus ceturkšņus nav nomaksājis biedra naudu;
4.5.2. biedrs nepilda biedru sapulces un valdes lēmumus;
4.5.3. biedrs nepilda savus pienākumu un uzņemtās saistības;
4.5.4. biedrs veic citu darbību, kas ir pretrunā ar šajos Statūtos noteikto.
4.6. Jautājumu par Biedrības biedra izslēgšanu valde izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valde lēmumu par biedra izslēgšanu no Biedrības paziņo rakstveidā izslēdzamajam biedram piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.
4.7. Biedrības valde var pieņemt lēmumu par goda biedra statusa piešķiršanu personai. Goda biedriem nav balsstiesību un tos nevar ievēlēt par valdes locekļiem vai revidentiem. Goda biedru tiesības un pienākumu nosaka valde.

5.nodaļa. Biedru tiesības un pienākumi.
5.1. Biedrības biedriem ir šādas tiesības:
5.1.1. piedalīties Biedrības pārvaldē,
5.1.2. saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar visu Biedrības institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem,
5.1.3. piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli,
5.1.4. lūgt un saņemt Biedrības aizstāvību un atbalstu,
5.1.5. izmantot citas tiesības, kas izriet no Biedrības Statūtiem, biedru sapulces un valdes lēmumiem.
5.2. Biedrības biedru pienākumi:
5.2.1. ievērot Biedrības Statūtus un pildīt biedru sapulces un valdes lēmumus
5.2.2. regulāri maksāt biedra naudu,
5.2.3. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķu un uzdevumu realizēšanu,
5.2.4. neveikt darbības, kas būtu vērstas pret Biedrību un būtu pretējas Biedrības mērķiem,
5.2.5. pildīt Biedrības uzticētos pienākumus.
5.3. Saistības biedram var noteikt ar biedru sapulces vai valdes lēmumu. Nosakot biedram saistības, kas atšķiras no citu biedru saistībām, ir nepieciešama šā biedra piekrišana.

6.nodaļa. Biedrības struktūrvienības.
6.1. Ar biedru sapulces lēmumu var tikt izveidotas Biedrības teritoriālās un citas struktūrvienības.
6.2. Struktūrvienības darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar Biedrību regulē struktūrvienības nolikums, ko apstiprina Biedrības biedru sapulce.

7.nodaļa. Biedru sapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana.
7.1. Biedru sapulce ir augstākā Biedrības lēmējinstitūcija.
7.2. Biedru sapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedri. Biedru sapulcēs katram biedram ir viena balss.
7.3. Kārtējā biedru sapulce tiek sasaukta vienu reizi gadā — ne vēlāk kā līdz 31.martam.
7.4. Ārkārtas biedru sapulce var tikt sasaukta pēc valdes iniciatīvas, vai ja to rakstveidā pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa Biedrības biedru vai revidents, norādot sasaukšanas iemeslu.
7.5. Biedru sapulces norises laiku, vietu un darba kārtību nosaka valde. Valde ne vēlāk kā mēnesi pirms sapulces nosūtot katram biedram rakstisku uzaicinājumu.
7.6. Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no biedriem.
7.7. Biedru, kurš nevar piedalīties biedru sapulcē, uz rakstiskas pilnvaras pamata var pārstāvēt cits biedrs. Šādā gadījumā pilnvara pirms balsošanas ir jāuzrāda biedru sapulces vadītājam.
7.8. Ja biedru sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, trīs nedēļu laikā tiek sasaukta atkārtota biedru sapulce, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi biedri.
7.9. Biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse no klātesošajiem biedriem. Lēmums par Statūtu grozījumiem, Biedrības darbības izbeigšanu un turpināšanu, kā arī par biedra izslēgšanu no Biedrības ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem.
7.10. Biedru sapulci vada prezidents, ja biedri neievēlē citu sapulces vadītāju. Biedru sapulcē balsošana notiek atklāti, ja Biedru sapulce nenolemj citādi.
7.11. Biedru sapulces kompetencē ietilpst:
7.11.1. grozījumu izdarīšana Statūtos;
7.11.2. Biedrības prezidenta, valdes un revidenta ievēlēšana un atsaukšana;
7.11.3. Biedrības darbības programmas apstiprināšana;
7.11.4. iestāšanās un biedru naudas apmēra noteikšana;
7.11.5. Biedrības budžeta apstiprināšana;
7.11.6. Biedrības valdes un revidenta pārskatu apstiprināšana;
7.11.7. lēmumu pieņemšana par Biedrības darbības pārtraukšanu, reorganizāciju vai likvidāciju.
7.12. Biedru sapulce var izskatīt arī jebkurus citus jautājumus, kas saistīti ar Biedrības darbību.

8.nodaļa. Izpildinstitūcija.
8.1. Biedrības izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no prezidenta (valdes priekšsēdētāja) un ne mazāk kā 6 (sešiem) un ne vairāk kā 10 (desmit) valdes locekļiem.
8.2. Prezidentu un valdes locekļus ievēl biedru sapulce uz 1 gadu. Vienu personu var ievēlēt par prezidentu ne vairāk kā divus gadus pēc kārtas, izņemot gadījumus, kad nav citu prezidenta amata kandidātu.
8.3. Par prezidenta un valdes locekļa kandidātu var būt tikai Biedrības biedra vadošā amatpersona vai īpašnieks. Ja Biedrības prezidenta vai valdes locekļa pilnvaru izpildes laikā persona vairs neatbilst iepriekš noteiktajiem kritērijiem, tā automātiski atkāpjas no amata Biedrības valdē.
8.4. Prezidents vada un organizē valdes darbību, sasauc un vada valdes sēdes, pārstāv Biedrības intereses valsts un citās organizācijās, kā arī ārzemju un starptautiskās organizācijās. Prezidents valdes sēdes sasauc pēc vajadzības, taču ne retāk kā reizi ceturksnī. Prezidenta funkcijas pēc viņa pilnvarojuma vai viņa ilgstošas prombūtnes laikā pēc valdes nozīmējuma izpilda viceprezidents.
8.5. Biedrības valde:
8.5.1. nodrošina biedru sapulču sasaukšanu un organizē to darbus;
8.5.2. uzņem Biedrības biedrus;
8.5.3. izstrādā, akceptē Biedrības darbības programmas projektu un iesniedz to izskatīšanai biedru sapulcē;
8.5.4. izskata un iesniedz biedru sapulcei apstiprināšanai Biedrības budžeta projektu;
8.5.5. pēc prezidenta ieteikuma, apstiprina Biedrības viceprezidentus un izpilddirektoru;
8.5.6. apstiprina Biedrības sekretariāta organizatorisko struktūru, kā arī apstiprina sekretariāta štata sarakstu Biedru sapulces apstiprinātā budžeta ietvaros;
8.5.7. lemj par pienākumu sadali starp valdes locekļiem un citiem Biedrības biedriem;
8.5.8. pārvalda Biedrības mantu un rīkojas ar to atbilstoši šiem Statūtiem un Biedru sapulces lēmumiem;
8.5.9. slēdz civiltiesiskus darījumus;
8.5.10. veic izdevumus atbilstoši Biedrības mērķiem;
8.5.11. slēdz darba līgumus ar Biedrības darbiniekiem un izbeidz tos likumā noteiktajā kārtībā, nosaka darbinieku darba samaksu Biedru sapulces noteiktā budžeta ietvaros;
8.5.12. piešķir Biedrības pārstāvības tiesības un nosaka to apjomu;
8.5.13. nepieciešamības gadījumā pilnvaro noteiktu valdes locekli, sekretariāta darbinieku, Biedrības biedru, vai arī jebkuru citu personu valdes kompetencē ietilpstošu funkciju veikšanai;
8.5.14. izlemj jebkurus citus Biedrības darbības jautājumus, ja šajos Statūtos tie nav ekskluzīvā biedru sapulces, prezidenta vai revidenta kompetencē.
8.6. Valde ir lemttiesīga, ja sēdē piedalās ne mazāk kā puse no valdes locekļiem. Valde lēmumus pieņem atklāti balsojot ar vienkāršu balsu vairākumu. Vienāda balsu skaita gadījumā izšķirošā ir prezidenta balss.
8.7. Ikvienam valdes loceklim ir tiesībās pārstāvēt Biedrību kopīgi ar vēl vienu valdes locekli. Prezidents var pārstāvēt Biedrību atsevišķi.
8.8. Biedrības ikdienas darbus veic Biedrības sekretariāts. Sekretariāta darbu vada izpilddirektors, kuru pēc prezidenta ierosinājuma amatā ieceļ un no amata atlaiž valde.
8.9. Sekretariāts organizē valdes lēmumu un uzdevumu izpildi un atskaitās valdei par savu darbību ne retāk kā reizi ceturksnī.

9.nodaļa. Revidents.
9.1. Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru ievēl biedru sapulce uz vienu gadu.
9.2. Biedrības revidents nevar būt Biedrības valdes loceklis.
9.3. Revidents:
9.3.1. veic Biedrības mantas un finanšu līdzekļu revīziju;
9.3.2. dod atzinumu par Biedrības budžetu un gada pārskatu;
9.3.3. izvērtē Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu;
9.3.4. sniedz ieteikumus par Biedrības finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu;
9.4. Revidents veic revīziju biedru sapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi gadā.
9.5. Biedru sapulce apstiprina Biedrības gada pārskatu tikai pēc revidenta atzinuma saņemšanas.

10.nodaļa. Biedrības finanšu līdzekļi.
10.1. Biedrības finanšu līdzekļus veido:
10.1.1. Biedrības biedru iestāšanās nauda un biedru naudas;
10.1.2. fizisko un juridisko personu ziedojumi un dāvinājumi;
10.1.3. ieņēmumi, kas iegūti Biedrības rīkotajos pasākumos;
10.1.4. citi ienākumi no finansēšanas avotiem, kas nav aizliegti ar likumu.
10.2. Visi Biedrības biedri maksā biedra naudu. Biedra naudas apmēru un struktūru nosaka biedru sapulce pēc valdes ierosinājuma.
10.3. Papildus parastajai biedra naudas summai biedru grupa, kam ir konkrētas intereses specifiskā ar nozari saistītā sfērā var izvēlēties kopā segt visus papildu izdevumus, kas ar to saistīti. Biedrības grāmatvedības uzskaitē šādi papildu ieņēmumi un atbilstīgās izmaksas jāuzrāda atsevišķi.
10.4. Biedra naudas iekasēšana:
10.4.1. Biedra naudu iekasē par katru ceturksni. Biedra nauda jāsamaksā pirms katra ceturkšņa otrā mēneša beigām;
10.4.2. Biedrs, kas iestājas Biedrībā saimnieciskā gada laikā, biedra naudu maksā proporcionāli iestāšanās laikam.
10.4.3. Sekretariāts nekavējoties informē valdi par biedriem, kas nav laicīgi samaksājuši biedra naudu.
10.5. Biedrības naudas līdzekļus glabā bankā.