Privātuma politika

PRIVĀTUMA POLITIKA

Biedrība “Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācija”, vien. reģ. Nr.40008010789, juridiskā adrese: Dzirnavu iela 93, Rīga, LV-1011 (turpmāk – LETERA), ir tīmekļa vietņu letera.lv un e-atkritumi.lv īpašnieks un uzturētājs. LETERA apņemas aizsargāt mūsu rīcībā nonākušo fizisko personu datu privātumu, kā arī apstrādāt un uzkrāt tikai tādus datus, kas ir tiesiski iegūti un ir nepieciešami mūsu darbības nodrošināšanai, normatīvo aktu prasību un līgumsaistību izpildei. Apmeklējot un izmantojot tīmekļa vietnes letera.lv un e-atkritumi.lv, tās apmeklētāji piekrīt šeit aprakstītajiem Privātuma politikas noteikumiem, tajā skaitā sīkdatņu („cookies”) izmantošanas veidiem.

PERSONAS DATU IEGUVE UN IZMANTOŠANA

Par personas datiem ir uzskatāma informācija, kuru persona sniedz LETERA, lai reģistrētos par asociācijas biedru, pieteiktos jaunumiem, sazinātos ar LETERA un pieteiktos pasākumiem. Vietnē letera.lv var tikt lūgts norādīt Jūsu vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi, tālruņa numuru un interesējošo jautājumu. Iegūtos datus LETERA var izmantot, lai sazinātos ar Jums. Ja būsiet atzīmējis piekrišanu uzņēmuma kontaktpersonas datu (vārds, uzvārds, tālruņa numura, e-pasta adreses) publicēšanai vietnē letera.lv, LETERA šos datus būs tiesīga publicēt vietnes lapā Biedri. Piesakoties jaunumu saņemšanai, LETERA uz Jūsu norādīto e-pasta adresi var nosūtīt informāciju par īstenotajām aktivitātēm un plānotajiem pasākumiem.

SĪKDATNES

Dati par tīmekļa vietņu apmeklētājiem var tikt iegūti arī netieši, iegūstot informāciju, izmantojot sīkdatnes. Sīkdatnes ir datnes, kuras tīmekļa pārlūkprogramma saglabā lietotāja datorā vai mobilajā ierīcē. Šādi tīmekļa vietnes var saglabāt arī lietotāja individuālos iestatījumus. Sīkdatnes var uzskatīt par veidu, kā tīmekļa vietne iegūst informāciju, kas tai ļauj atpazīt lietotāju un atbilstoši reaģēt. Ar sīkdatnēm saistītā informācija netiek izmantota, lai identificētu vietņu letera.lv un e-atkritumi.lv apmeklētājus. Jums ir iespēja interneta pārlūkprogrammai aizliegt izmantot sīkdatnes, kas neliegs Jums iespēju lietotni vietni, taču tas var ierobežot letera.lv un e-atkritumi.lv izmantošanas iespējas. Papildus tam serveri reģistrēs Jūsu interneta protokola (IP) adresi, pārlūkprogrammas veidu, valodu iestatījumu, operētājsistēmu, interneta pakalpojumu sniedzēju (IPS), laika zīmogu un laiku, kas pavadīts vietnes letera.lv un e-atkritumi.lv sadaļās. Šī informācija tiek vākta un izmantota tikai, lai nodrošinātu ērtu un drošu tīmekļa vietņu darbību, kā arī statistikas veidošanas vajadzībām, sniedzot iespēju analizēt vietnes apmeklētāju lietošanas pieredzi un uzzinātu vairāk par letera.lv un e-atkritumi.lv apmeklētāju darbībām vietnē.

DATU DROŠĪBA

Visi personas dati, kas kļuvuši zināmi LETERA par tīmekļa vietņu letera.lv un e-atkritumi.lv lietotājiem, ir uzskatāmi par konfidenciālu informāciju. Personas dati tiek apstrādāti un izmantoti tikai šajā Privātumu politikā norādītajam nolūkam un nepieciešamajā apmērā. Apstrādājot un glabājot personas datus, LETERA nodrošina personas datu aizsardzību no nejaušas vai nelikumīgas atklāšanas, maiņas, kā arī no jebkādas citas nelikumīgas apstrādes. Piekļuve datu apstrādes un izmainīšanas funkcijām ir tikai LETERA nozīmētajām atbildīgajām personām.

LETERA nodrošina personas datu aizsardzību un drošību, to neizplatīšanu trešajām pusēm, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likumā un citos Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktās prasības.

PIEKĻUVE PERSONAS DATIEM, TO AKTUALIZĒŠANA VAI DZĒŠANA

LETERA apņemas nodrošināt personas datu pareizību, atbilstoši tai informācijai, kas ir nonākusi asociācijas rīcībā, lietojot tīmekļa vietnes letera.lv un e-atkritumi.lv.

Vietņu apmeklētājiem ir tiesības piekļūt saviem personas datiem, nosūtot LETERA pieprasījumu par informācijas sniegšanu, izmantojot e-pasta adresi: letera@letera.lv. Apmeklētājiem ir tiesības pieprasīt šādu informāciju: 1. personas datu apstrādes mērķis un tiesiskais pamats; 2. datums, kad tika izdarītas pēdējās izmaiņas datos; 3. personas datu ieguves avots; 4. informāciju par to vai personas dati tiek apstrādāti automatizētā veidā; 5. citu informāciju, ja to paredz normatīvie akti.

Tīmekļa vietņu letera.lv un e-atkritumi.lv apmeklētājiem ir tiesības pieprasīt, lai viņa personas dati tiktu papildināti, laboti un datu apstrāde tiktu izbeigta vai dati tiktu dzēsti, ja tie ir novecojuši, nepilnīgi, nepatiesi, pretlikumīgi apstrādāti vai vairs neatbilst minētajam datu apstrādes nolūkam. Gadījumā, ja Jūs vēlaties dzēst savus personas datus vai tajos veikt izmaiņas, vai arī Jums radušies jebkādi jautājumi par Jūsu personas datu izmantošanu, lūdzam sazināties ar LETERA pa e-pastu: letera@letera.lv.

PRIVĀTUMA POLITIKAS IZMAIŅAS

Mēs pieņemam, ka pirms tīmekļa vietņu letera.lv un e-atkritumi.lv izmantošanas, Jūs esat izlasījuši šo Privātuma politiku un esat akceptējuši to. Ja nepiekrītat šai Privātumu politikai, lūdzam neiesniegt nekāda veida informāciju, izmantojot vietnes letera.lv un e-atkritumi.lv. LETERA patur tiesības bez brīdinājuma un jebkurā laikā vienpusēji mainīt un papildināt Privātuma politiku. Aktuāla ir tīmekļa vietnē letera.lv pieejamā Privātuma politikas redakcija.

Ar Privātuma politiku vai datu apstrādi saistītajos jautājumos, kā arī citos gadījumos lūdzam sazināties ar mums pa e-pastu: letera@letera.lv.