Eiropas Sociālā fonda projekts “Cilvēku ar invaliditāti kā neizmantota darbaspēka potenciāla efektīva iesaiste Latvijas elektronikas un elektrotehnikas nozares uzņēmumos”

Projekta pētījums tieši atbilst Vienotā programmdokumenta
3. prioritātes “Cilvēkresursu attīstība un nodarbinātības veicināšana”
1. pasākuma “Nodarbinātības veicināšanas”
5.3. apakšaktivitātei “Pētījumu veicināšana par sociāli atstumto grupu iespējām darba tirgū”

Šī pētījuma vispārējais mērķis ir rast risinājumu vienai no elektronikas un elektrotehnikas (E&E) nozares attīstību kavējošām lielākajām problēmām – cilvēkresursu trūkumam, izpētot un izstrādājot rekomendācijas un darbības plānu cilvēku ar invaliditāti kā darbaspēka iesaistei E&E nozarē, kā arī risināt cilvēku ar invaliditāti bezdarba un izglītības pieejamības E&E specialitātēs problēmas.

Projekta ieviešanas galvenās aktivitātes būs:

  • Esošās situācijas apzināšana par cilvēku ar invaliditāti nodarbinātību inženiertehniskās nozarēs un izglītības iespējām inženiertehniskās specialitātēs Latvijā;
  • E&E nozares darba devēju izpratnes apzināšana par cilvēku ar invaliditāti darba spējām un vajadzībām;
  • Labas prakses piemēru cilvēku ar invaliditāti nodarbināšanā inženiertehniskās nozarēs Latvijā un E&E nozarē ārvalstīs;
  • Viena esoša un viena topoša E&E nozares uzņēmuma piemēra analīze, lai noteiktu optimālo cilvēku ar invaliditāti kā darbaspēka iesaisti E&E nozares uzņēmumā;
  • Cilvēku ar invaliditāti izglītības iespēju izpēte inženiertehniskās specialitātēs projekta mērķa rajonos (pētāmo uzņēmumu atrašanās vietas), lai noteiktu optimālo to apmācības ceļu;
  • Rekomendāciju izstrāde cilvēku ar invaliditāti nodarbinātības veicināšanai E&E un citās inženiertehniskās nozarēs E&E nozare darba devējiem, pašvaldībām, Izglītības un zinātnes ministrijai (IZM), Labklājības ministrijai (LM) un Ekonomikas ministrijai (EM).

Ieviešanas plāna izstrāde par cilvēku ar invaliditāti kā darbaspēka iesaisti divos pētāmos E&E nozares uzņēmumos.Projekta rezultāti attiecīgi būs situācijas izpēte par cilvēku ar invaliditāti nodarbinātību un izglītības iespējām inženiertehniskā sektorā un rekomendācijas situācijas uzlabošanai, kā ieviešanas plāns invalīdu nodarbināšanai abos E&E nozares mērķa uzņēmumos.

Projekta finansējums nodrošina Eiropas Sociālais fonds un pašfinansējums.

PĒTĪJUMS – Cilvēku ar invaliditāti kā neizmantota darbaspēka potenciāla efektīva iesaiste Latvijas elektronikas un elektrotehnikas nozares ražošanas uzņēmumos.

 

Projekti
Dalīties:
Citi projekti
Aizvērt
/