Obligāts dabaszinātņu jomas eksāmens vidusskolas noslēgumā būs 2025./26. mācību gadā
27/09/2022
Autors: LETERA

Ministru kabinetā ir apstiprināti noteikumi, kas paredz obligāta centralizēta fizikas, ķīmijas, bioloģijas vai dabaszinātņu eksāmena ieviešanu 2025./26. mācību gadā. Tas nozīmē, ka jauniešiem, kas šoruden sāk mācīties 9.klasē, vidusskolas noslēgumā vismaz viens dabaszinātņu jomas eksāmens būs obligāts. Skolēni paši varēs izvēlēties, kuru no tiem kārtot un kādā līmenī. Līdz tam, 2023./24. un 2024./25. mācību gados, visiem vidusskolēniem būs obligāts monitoringa darbs kāda no dabaszinātņu priekšmetiem.

  • Pagājušā gada LETERA biedru sapulcē par vienu no LETERA prioritāriem mērķiem tika izvirzīta fizikas apguves stiprināšana Latvijas izglītības sistēmā. Obligātais eksāmens bija viens no izvirzītajiem uzdevumiem. Pateicamies par biedru atbalstu un finansējumu fizikas izglītības veicināšanai! 

Atgādinām, ka šo eksāmenu ieviešanai nav nepieciešamas izmaiņas Skola 2030 izstrādātajā mācību saturā. Visās vispārējās vidējās izglītības iestādēs fizikas, ķīmijas un bioloģijas apguve jau šobrīd ir obligāta. Eksāmens kalpos kā instruments, lai izmērītu valsts vidējās izglītības kvalitāti dabaszinātņu jomā. Šie dati palīdzēs skolotājiem, skolu vadītājiem un to dibinātājiem, izglītības politikas veidotājiem pieņemt lēmumus par nepieciešamajiem uzlabojumiem un atbalstu, kā arī būs informācijas avots skolēniem un vecākiem par skolās piedāvātās izglītības kvalitāti dabaszinātņu jomā. Savukārt pamatskolas noslēgumā dabaszinātņu jomas tēmas būs iekļautas starpdisciplinārā valsts pārbaudes darbā jau 2022./23. mācību gadā.

LETERA un partneri ir gandarīti par veiksmīgu sadarbību ar Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisiju un tās priekšsēdētāju Arvilu Ašeradenu, Izglītības un zinātnes ministriju un ministri Anitu Muižnieci, Valsts izglītības satura centru un tā vadītāju Lieni Voroņenko.

Ceram, ka šis būs svarīgs pagrieziena punkts sistēmiskā un ilgtspējīgā dabaszinātņu izglītības kvalitātes pilnveidē un pamats turpmākai produktīvai sadarbībai starp politikas veidotājiem, augstskolām, skolotāju profesionālajām asociācijām, pašvaldībām, darba devēju organizācijām dabaszinātņu jomas stiprināšanā.

Konteksts

Pagājušā gada nogalē pēc LETERA iniciatīvas Latvija Darba devēju konfederācija, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera, Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācijas, Latvijas Kokrūpniecības federācija, Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības asociācija, Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācija, Latvijas Universitāte, Rīgas Tehniskā universitāte un Latvijas Fizikas skolotāju asociācija, vēlāk pievienojoties arī Augstākās Izglītības padomei un Latvijas Zinātņu akadēmijai, vērsās ar aicinājumu pie valsts augstākajām amatpersonām, lai steidzami risinātu kritisko situāciju dabaszinātņu izglītības jomā, norādot, ka ar katru gadu samazinās to vispārizglītojošo skolu skaits, kurās jaunieši izvēlas kārtot centralizēto fizikas eksāmenu. Pie tam pēc Eurostat datiem dabaszinātņu studentu daudzums no studentu kopskaita ir zemākais Eiropas Savienībā. Tas savukārt atstāj negatīvas sekas gan iespējās Latvijā attīstīt zinātņietilpīgas tautsaimniecības nozares, gan iedzīvotāju spējā analizēt norises vidē un kritiski izvērtēt informāciju.

Aicinājuma autori lūdza steidzami ieviest trīs priekšlikumus, uzskatot, ka tie ir svarīgas komponentes dabaszinātņu izglītības stiprināšanai Latvijā:

  • Nodrošināt katru fizikas skolotāju ar pilnu mācību stundu vadīšanai nepieciešamo darba pamatkomplektu.
  • Nodrošināt obligāta dabaszinātņu eksāmena ieviešanu pamatskolas noslēgumā un obligāta centralizēta eksāmena kādā no dabaszinātņu jomām (fizikā vai ķīmijā vai bioloģijā vai dabaszinātnēs) ieviešanu vidusskolā.
  • Nodrošināt iespējas skolēniem apgūt tehniskās jaunrades interešu izglītību katrā pašvaldībā, paredzot tam valsts finansējumu.

Pēc intensīvām sarunām, daudzkārtēja saskaņošanas procesa ar visām ieinteresētajām pusēm un kompromisu meklējumiem ar amatpersonām, līdztekus obligātajiem dabaszinātņu eksāmeniem, ir panāktas šādas vienošanās:

  • Izglītības un zinātnes ministrija ir parakstījusi līgumu ar Latvijas Universitāti, kura rezultātā Latvijas Universitātes Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes speciālistu vadībā, sadarbojoties ar Latvijas Fizikas skolotāju asociāciju un Kolumbijas universitāti (ASV) līdz 2023. gada 1. septembrim, tiks sagatavots metodisko materiālu komplekts skolotājiem kursam Fizika I.
    Tas dos iespēju fizikas skolotājiem vairāk laika veltīt stundas plāna pielāgošanai, ņemot vērā skolēnu individuālās vajadzības, balstoties kvalitatīvos, jomas profesionāļu sagatavotos materiālos un samazinās laiku, kas nepieciešams, lai kvalitatīvi sagatavotos mācību stundām.
    Projekts kalpos arī kā pilotprojekts, lai Izglītības un zinātnes ministrijas pārraudzībā turpinātos darbs pie ilgtspējīgas skolotāju metodiskā atbalsta sistēmas izveides.
  • Šobrīd notiek MK noteikumu Nr.382 “Interešu izglītības programmu finansēšanas kārtība” saskaņošana, kas paredz, ka sākot ar 2023./24.mācību gadu pašvaldībām noteikt procents no interešu izglītībai piešķirtā valsts budžeta finansējuma būs jānovirza tehniskās jaunrades interešu izglītības jomai. Līdz ar to vairāk bērniem būs iespēja apmeklēt robotikas, automodelēšanas, elektronikas u.c. pulciņus, tādējādi radot pirmo interesi par dabaszinātnēm jau agrīnā vecumā.

Informāciju par fizikas eksāmena rezultātiem un fizikas skolotājiem skatiet ŠEIT

 

 

Visi jaunumi
Dalīties:
Saistītie jaunumi
Aizvērt
/