LETERA paveiktais fizikas izglītības atbalstam 2022.gadā
23/12/2022
Autors: LETERA

2022.gadā LETERA turpināja atbalstīt skolēnu dalību fizikas olimpiādēs un elektronikas konkursos, ar klastera atbalstu pasniedza “Ekselences balvu” labākajiem fizikas skolotājiem, organizēja fizikas skolotāju iepazīšanās vizītes uz biedru uzņēmumiem, institūtiem un augstākās izglītības iestādēm, kā arī aktīvi iesaistījās ar fizikas izglītības attīstību saistītu normatīvo aktu izstrādē un aktualizēja tēmu masu medijos.

Ilgstoša LETERA lobija rezultātā šogad Ministru kabinets beidzot apstiprināja noteikumus, kas paredz, ka no 2025./26. mācību gada, katram vidējās izglītības sertifikāta pretendentam būs jākārto vismaz viens no dabaszinātņu eksāmeniem – fizikā, ķīmijā vai bioloģijā vismaz optimālajā līmenī vai dabaszinātnēs vispārīgajā līmenī. Šis lēmums kalpo gan kā skaidrs valsts apliecinājums izpratnei par dabaszinātņu nozīmīgumu valsts attīstībai, gan kā pamudinājums pašvaldībām nodrošināt iespēju skolēniem kvalitatīvi apgūt dabaszinātnes. Līdz tam visiem vidusskolas absolventiem būs jākārto obligāts monitoringa darbs kādā no dabaszinātņu priekšmetiem. Pamatskolas absolventiem obligāts starpdisciplinārs eksāmens, kurā ietilpst arī dabaszinātnes, notiks 2024./25.m.g. Līdz tam – monitoringa darbs.

Lai ilustrētu dramatisko situāciju Latvijā par fizikas eksāmena kārtotāju skaitu un atainotu situācijas izmaiņas laika gaitā, klastera projekta ietvaros LETERA sagatavoja uzskatāmu karti par fizikas eksāmena kārtošanas rezultātiem: https://www.letera.lv/skolu-karte-fizikas-eksamens/.

Pateicoties LETERA prasībām, Izglītības un zinātnes ministrija vasarā izsludināja iepirkumu par kursa “Fizika I” metodisko materiālu izstrādi. Iepirkumā uzvarēja Latvijas Universitāte.  Sadarbojoties LU Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes pētniekiem, fizikas skolotājiem un Latvijas Fizikas skolotāju asociācijai, šobrīd notiek aktīvs darbs pie materiālu izstrādes, lai līdz 2023.gada 1.septembrim fizikas skolotājiem būtu elektroniski pieejami bezmaksas stundu plāni un metodiskie skaidrojumi katrai stundai optimālā līmeņa kursam Fizika I. Tas ievērojami samazinās laiku, kas skolotājiem nepieciešams, lai kvalitatīvi sagatavotos mācību stundām. Ceram, ka IZM šo pieredzi izmantos, lai izstrādātu metodiskos materiālus un nodrošinātu kvalitatīvu atbalstu skolotājiem arī citos mācību priekšmetos, jo īpaši dabaszinātņu, kur arī vērojams kritisks skolotāju trūkums.

LETERA turpinās sekot, lai Ministru kabinetā tiktu apstiprinātas šogad iniciētās izmaiņas noteikumos “Par interešu izglītības programmu finansēšanas kārtību”, kas paredz, ka noteikta daļa no valsts mērķdotācijas interešu izglītībai pašvaldībām obligāti ir jāizlieto tehniskajai jaunradei: 2023./24.m.g. – 15%, 2024./25.m.g. – 20% un 2025./26.m.g. – 25% apmērā.

Esam saņēmuši ļoti atzinīgu novērtējumu no fizikas skolotājiem, kas piedalījās mācību vizītēs Lightspace Technologies, LU Cietvielu fizikas institūtā un RTU Elektronikas un telekomunikāciju fakultātē. Arī turpmāk, sadarbībā ar Latvijas Fizikas skolotāju asociāciju plānojam rīkot līdzīgas vizītes, kas ietver ne tikai iepazīšanos ar LETERA biedriem, bet arī dod iespēju skolotājiem padziļināti apgūt saistītās fizikas tēmas un praktizēties laboratorijas darbos. Esam pateicīgi mūsu biedriem, kas arī veltīja laiku ieguldīja savus resursus vizīšu organizēšanā.

Paldies visiem LETERA biedriem, kas atbalstīja un iesaistījās fizikas izglītības stiprināšanas aktivitāšu nodrošināšanā!

Projekts Nr.3.2.1.1/16/A/006 “Latvijas Elektronikas un elektrotehnikas nozares klasteris”

Visi jaunumi
Dalīties:
Saistītie jaunumi
Aizvērt
/