This content element requires the Flash 6 player. You can download it here

Projekti

 • - Elektrisko un elektronisko iekārtu ražotāju reģistrs

 • Elektrisko un elektronisko iekārtu (EEI) ražotāju reģistrs ir valsts informācijas sistēma, kuras sastāvdaļa ir arī Bateriju vai akumulatoru (BA) ražotāju reģistrs. Reģistrs nodrošina elektrisko un elektronisko iekārtu, kā arī bateriju un akumulatoru atkritumu apsaimniekošanas uzraudzībai nepieciešamās informācijas apriti.
 • LETERA ir reģistra turētājs, kurai šo pienākumu ir deleģējusi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM).


  Reģistrs ir izveidots pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Eiropas Komisijas direktīvu Nr.2002/96/EK. Tā kā Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīs EEI atkritumu daudzums strauji pieaug, tad, lai nodrošinātu ES dalībvalstu iedzīvotāju veselības un vides aizsardzību, ir nepieciešams veicināt EEI remontu, iespējamo modernizēšanu, atkārtotu izmantošanu, demontāžu un otrreizējo pārstrādi. Līdz ar to, iepriekš minētā direktīva nosaka EEI atkritumu savākšanas un reģenerācijas normatīvus, kā arī uzliek par pienākumu katrai ES dalībvalstij apkopot datus par tirgū piedāvāto EEI daudzumu un to atkritumu savākšanu, kā arī reģenerāciju un savākto atkritumu izvešanu uz citām ES valstīm, un reizi divos gados Eiropas Komisijai sniegt ziņojumu par valstij noteikto normatīvu izpildi.


  Reģistrācijas kartību nosaka 2011.gada 26.aprīli pieņemtie Ministru Kabineta noteikumi Nr.323. "Noteikumi par elektrisko un elektronisko iekārtu ražotāju un bateriju vai akumulatoru ražotāju reģistrācijas kartību un samaksu par datu uzturēšanu", un tā ir saistoša visiem EEI un BA ražotājiem, kuri atbilst Atkritumu apsaimniekošanas likumā ietvertajām definīcijām:


  EEI ražotājs ir jebkura persona, kas neatkarīgi no izmantotās tirdzniecības metodes, ari neatkarīgi no distances līguma:

  1. izgatavo un pārdod elektriskās un elektroniskās iekārtās ar savu firmas zīmi;

  2. pārdod ar savu firmas zīmi elektriskās un elektroniskās iekārtas, ko izgatavojušas citas personas, izņemot gadījumus, kad uz iekārtas ir arī izgatavotāja firmas zīme;

  3. savas saimnieciskās darbības ietvaros eksportē elektriskās un elektroniskās iekārtas uz kādu ES dalībvalsti vai importē no tās.


  BA ražotājs ir jebkura persona ES dalībvalstī, kas neatkarīgi no izmantotās tirdzniecības metodes, ari neatkarīgi no distances līguma, savas komercdarbības vai saimnieciskās darbības ietvaros pirmo reizi laiž tirgū baterijas vai akumulatorus, tai skaitā baterijas vai akumulatorus, kuri atbilstoši ražotāja komercdarbībai ir iestrādāti ierīcēs vai transportlīdzekļos.


  Savu funkciju ietvaros un iespēju robežās LETERA sadarbojas gan ar EEI un BA ražotājiem, gan atkritumu apsaimniekošanas sistēmām, gan arī ar valsts institūcijām, kuras ir iesaistītas videi kaitīgu atkritumu apsaimniekošanas jautājumos - VARAM, Latvijas vides aizsardzības fonda administrāciju un Valsts vides dienestu. Saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu EEI un BA ražotāji, kuri nav reģistrējušies reģistrā, par likumdošanas normu neievērošanu un nepildīšanu var tikt sodīti ar naudas sodu no 350 līdz 1400 EUR.


  Plašāku informāciju iespējams skatīt reģistra mājas lapā www.elektroregistrs.lv.